• F&M Solutions Kft.
  1044 Budapest, Ezred u. 7/II. B.
 • Adószám: 26792167-2-41
  VAT Nr.: HU-26792167

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.  Az adatkezelési tájékoztató célja

Az F&M Solutions Kft. (cím, a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az F&M Solutions Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fmsolutions.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Az F&M Solutions Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról a www.fmsolutions.hu címen tájékoztatja az érintetteket.

Az F&M Solutions Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az F&M Solutions Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.  Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 • Név: F&M Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 7. II. ép. B. fsz. 3
 • Cégjegyzékszám: 01-09-385775
 • Adószám: 26792167-2-41
 • Adatkezelésért felelős: Fejesné Zobolyák Hajnalka
 • Telefonszám: + 36 20 534 1539
 • E-mail: info@fmsolutions.hu

 

3.  A kezelt személyes adatok köre

3.1.  Weblapunkon keresztül történő kapcsolatfelvétel során felvett adatok

Kapcsolatfelvételi szándéka esetén, weblapunkon keresztül küldhet üzenetet részünkre. Az alábbi adatok megadásával tudjuk Önt azonosítani illetve kérdésére válaszolni.

Kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • e-mail cím.

Opcionálisan megadható:

 • megkeresés tárgya,
 • üzenet.
3.2.  Technikai adatok

Az F&M Solutions Kft. személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtásához alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok:

 • az adatkezelésre jogosultak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az F&M Solutions Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az F&M Solutions Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A F&M Solutions Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az

 • információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.3.  Cookie-k (Sütik)
A sütik feladata
 • Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az F&M Solutions Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az F&M Solutions Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az az F&M Solutions Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4.  A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatokat csak szerződés, jogi kötelezettség, vagy törvényi előírás alapján adunk át a szerződésben, törvényben, illetve hatósági előírásban megnevezett harmadik személynek, szervezetnek.

Az adatok megőrzési ideje számlák esetében 6 év, szerződés szerint készíttet dokumentumok esetében 10 év, ezen határidőn belül törlés nem lehetséges. A kötelező̋ megőrzési határidő̋ leteltével az adatok selejtezésre és megsemmisítésre kerülnek.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

5.  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az F&M Solutions Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az F&M Solutions Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról,
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

 

6.  Az adatok fizikai tárolási helyei

A személyes adatokat elektronikus formában belépési jelszóval védett számítógépen, papírlapon pedig, zárható́ iratszekrényben tárolja. A névjegykártya adatok, amennyiben az átadó a tulajdonos, adattárolásra vonatkozó hozzájárulásnak minősülnek. Ezek belépési kóddal védett mobiltelefonon is tárolhatok.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a weblap látogatások során generálódnak és melyeket az F&M Solutions Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Az adathoz kizárólag az Adatkezelésért felelős fér hozzá. A tárhely szolgáltatásáért felelős:

 • Név: 3 IN 1 HOSTING Bt.
 • Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A
 • Telefon: 06 21 200 0040

 

7.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: 06 1 3911400
 • Fax: 06 1 3911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu